Pháp điển Net - Kế toán
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Vấn đề pháp lý


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị sửa đổi bổ sung:  

 Nghị định
25/2010/NĐ-CP 19/03/2010 Chính phủ
Về việc chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

  
 Nghị định
101/2009/NĐ-CP 05/11/2009 Chính phủ
Về việc thí điểm thành lập, tổ chức, hoạt động và quản lý tập đoàn kinh tế nhà nước

  
 Nghị định
205/2004/NĐ-CP 14/12/2004 Chính phủ
Về việc quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software