Pháp điển Net - Kế toán
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Vấn đề pháp lý


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản sửa đổi bổ sung:  

 Thông tư
24/2017/TT-BTC 28/03/2017 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn Chế độ kế toán Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

  
 Thông tư
138/2011/TT-BTC 04/10/2011 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp Nhỏ và vừa ban hành kèm theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software