Pháp điển Net - Kế toán
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Vấn đề pháp lý


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản sửa đổi bổ sung:  

 Thông tư
244/2009/TT-BTC 31/12/2009 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp

  
 Thông tư
206/2009/TT-BTC 27/10/2009 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn kế toán giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software