Pháp điển Net - Thông tư
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Cấp hiệu lực


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị sửa đổi bổ sung:  

 Thông tư
29/2015/TT-NHNN 22/12/2015 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về thành phần hồ sơ có bản sao chứng thực giấy tờ, văn bản

  
 Thông tư
15/2014/TT-NHNN 24/07/2014 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software