Pháp điển Net - Thông tư
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Cấp hiệu lực


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị sửa đổi bổ sung:  

 Thông tư
56/2014/TT-BCT 19/12/2014 Bộ Công thương
Về việc quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện

  
 Thông tư
57/2014/TT-BCT 19/12/2014 Bộ Công thương
Về việc quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện

  
 Thông tư
30/2014/TT-BCT 02/10/2014 Bộ Công thương
Về việc quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software