Pháp điển Net - Thông tư
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Cấp hiệu lực


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị sửa đổi bổ sung:  

 Thông tư
40/2015/TT-BLĐTBXH 20/10/2015 Bộ Lao động, ...
Về việc quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ và chế độ làm việc của nhà giáo dạy trình độ sơ cấp

  
 Thông tư
30/2010/TT-BLĐTBXH 29/09/2010 Bộ Lao động, ...
Về việc quy định chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software