Pháp điển Net - Quyết định
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Cấp hiệu lực


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị sửa đổi bổ sung:  

 Thông tư
15/2017/TT-BLĐTBXH 08/06/2017 Bộ Lao động, ...
Về việc quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software