Pháp điển Net - Nghị định
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Cấp hiệu lực


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị sửa đổi bổ sung:  

 Nghị định
89/2015/NĐ-CP 07/10/2015 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thuỷ sản

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software