Pháp điển Net - Nghị định
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Cấp hiệu lực


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị sửa đổi bổ sung:  

 Thông tư Liên tịch
13/2014/TTLT-BYT-B... 09/04/2014 Bộ Y tế; Bộ Nông ...
Về việc hướng dẫn việcphân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software