Pháp điển Net - Nghị định
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Cấp hiệu lực


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị sửa đổi bổ sung:  

 Nghị định
29/2012/NĐ-CP 12/04/2012 Chính phủ
Về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software