Pháp điển Net - Nghị định
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Cấp hiệu lực


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị sửa đổi bổ sung:  

 Nghị định
123/2016/NĐ-CP 01/09/2016 Chính phủ
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ

  
 Nghị định
34/2016/NĐ-CP 14/05/2016 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

  
 Nghị định
37/2014/NĐ-CP 05/05/2014 Chính phủ
Về việc quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

  
 Nghị định
24/2014/NĐ-CP 04/04/2014 Chính phủ
Về việc quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  
 Nghị định
48/2013/NĐ-CP 14/05/2013 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

  
 Nghị định
63/2010/NĐ-CP 08/06/2010 Chính phủ
Về việc kiểm soát thủ tục hành chính

  
 Nghị định
20/2008/NĐ-CP 14/02/2008 Chính phủ
Về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software