Pháp điển Net - Nghị định
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Cấp hiệu lực


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị sửa đổi bổ sung:  

 Quyết định
34/2016/QĐ-TTg 23/08/2016 Thủ tướng Chính phủ
Về việc quy định thủ tục điện tử đối với tàu thuyền vào, rời cảng biển, cảng thuỷ nội địa, cảng dầu khí ngoài khơi thông qua Cơ chế một cửa

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software