Pháp điển Net - Nghị định
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Cấp hiệu lực


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị sửa đổi bổ sung:  

 Nghị định
16/2016/NĐ-CP 16/03/2016 Chính phủ
Về việc quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

  
 Nghị định
78/2010/NĐ-CP 14/07/2010 Chính phủ
Về việc cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software