Pháp điển Net - Nghị định
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Cấp hiệu lực


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị sửa đổi bổ sung:  

 Nghị định
213/2013/NĐ-CP 20/12/2013 Chính phủ
Về việc tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software