Pháp điển Net - Pháp lệnh
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Cấp hiệu lực


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị sửa đổi bổ sung:  

 Pháp lệnh
15/2011/UBTVQH12 19/02/2011 Uỷ ban Thường vụ ...
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân

  
 Pháp lệnh
03/2002/PL-UBTVQH11 04/10/2002 Uỷ ban Thường vụ ...
Về kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software