Pháp điển Net - Pháp lệnh
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Cấp hiệu lực


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị sửa đổi bổ sung:  

 Pháp lệnh
09/2009/PL-UBTVQH12 27/02/2009 Uỷ ban Thường vụ ...
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự

  
 Pháp lệnh
30/2006/PL-UBTVQH11 15/12/2006 Uỷ ban Thường vụ ...
Về việc sửa đổi điều 9 của Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự

  
 Pháp lệnh
23/2004/PL-UBTVQH11 20/08/2004 Uỷ ban Thường vụ ...
Về việc tổ chức Điều tra hình sự

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software