Pháp điển Net - Luật
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Cấp hiệu lực


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị sửa đổi bổ sung:  

 Luật
97/2015/QH13 25/11/2015 Quốc hội
Về phí và lệ phí

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software