Pháp điển Net - Luật
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Cấp hiệu lực


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị sửa đổi bổ sung:  

 Nghị định
108/2015/NĐ-CP 28/10/2015 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

  
 Nghị định
209/2013/NĐ-CP 18/12/2013 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng

  
 Nghị định
129/2013/NĐ-CP 16/10/2013 Chính phủ
Về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

  
 Nghị định
83/2013/NĐ-CP 22/07/2013 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software