Pháp điển Net - Luật
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Cấp hiệu lực


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản sửa đổi bổ sung:  

 Nghị định
146/2017/NĐ-CP 15/12/2017 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ

  
 Nghị định
06/VBHN-BTC 04/04/2017 Bộ Tài chính
Hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng

  
 Nghị định
19/VBHN-BTC 21/10/2016 Bộ Tài chính
Hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software