Pháp điển Net - Luật
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Cấp hiệu lực


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị sửa đổi bổ sung:  

 Luật
106/2016/QH13 06/04/2016 Quốc hội
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế

  
 Luật
71/2014/QH13 26/11/2014 Quốc hội
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế

  
 Luật
31/2013/QH13 19/06/2013 Quốc hội
Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

  
 Luật
13/2008/QH12 03/06/2008 Quốc hội
Về thuế giá trị gia tăng

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software