Pháp điển Net - Luật
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Cấp hiệu lực


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị sửa đổi bổ sung:  

 Luật
106/2016/QH13 06/04/2016 Quốc hội
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế

  
 Luật
71/2014/QH13 26/11/2014 Quốc hội
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế

  
 Luật
21/2012/QH13 20/11/2012 Quốc hội
Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế

  
 Luật
78/2006/QH11 29/11/2006 Quốc hội
Về quản lý thuế

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software