Pháp điển Net - Hiến pháp
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Cấp hiệu lực


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản sửa đổi bổ sung:  

 Nghị quyết
51/2001/QH10 25/12/2001 Quốc hội
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software