Pháp điển Net - Công nghệ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Vấn đề pháp lý


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản sửa đổi bổ sung:  

 Nghị định
16/VBHN-BKHCN 09/03/2015 Bộ Khoa học và Công ...
Hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ

  
 Nghị định
120/2014/NĐ-CP 17/12/2014 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ

  
 Nghị định
103/2011/NĐ-CP 15/11/2011 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software