Pháp điển Net - Công nghệ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Vấn đề pháp lý


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản sửa đổi bổ sung:  

 Nghị định
83/2011/NĐ-CP 20/09/2011 Chính phủ
Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông

  
 Nghị định
58/2011/NĐ-CP 08/07/2011 Chính phủ
Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính

  
 Nghị định
51/2011/NĐ-CP 27/06/2011 Chính phủ
Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện

  
 Nghị định
55/2010/NĐ-CP 24/05/2010 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2004/NĐ-CP ngày 08/07/2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện

  
 Nghị định
50/2009/NĐ-CP 25/05/2009 Chính phủ
Về việc bổ sung Điều 12a Nghị định số 142/2004/NĐ-CP ngày 08/07/2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software