Pháp điển Net - Công nghệ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Vấn đề pháp lý


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị sửa đổi bổ sung:  

 Thông tư
32/2014/TT-BKHCN 06/11/2014 Bộ Khoa học và Công ...
Về việc quy định quản lý Chương trình Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020

  
 Thông tư
10/2013/TT-BKHCN 29/03/2013 Bộ Khoa học và Công ...
Về việc hướng dẫn quản lý Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020

  
 Thông tư
12/2013/TT-BKHCN 29/03/2013 Bộ Khoa học và Công ...
Về việc hướng dẫn việc xét duyệt, thẩm định và phê duyệt Dự án khoa học và công nghệ phát triển sản phẩm quốc gia

  
 Thông tư
09/2013/TT-BKHCN 15/03/2013 Bộ Khoa học và Công ...
Về việc hướng dẫn quản lý chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020

  
 Thông tư
03/2013/TT-BKHCN 30/01/2013 Bộ Khoa học và Công ...
Về việc hướng dẫn xác định, tuyển chọn, thẩm định và giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020

  
 Thông tư
31/2012/TT-BKHCN 28/12/2012 Bộ Khoa học và Công ...
Về việc hướng dẫn xác định dự án, tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện dự án thuộc Chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao

  
 Thông tư
02/2012/TT-BKHCN 18/01/2012 Bộ Khoa học và Công ...
Về việc hướng dẫn quản lý Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software