Pháp điển Net - Xây dựng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Vấn đề pháp lý


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản sửa đổi bổ sung:  

 Nghị định
123/2017/NĐ-CP 14/11/2017 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

  
 Nghị định
35/2017/NĐ-CP 03/04/2017 Chính phủ
Về việc quy định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao

  
 Nghị định
135/2016/NĐ-CP 09/09/2016 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

  
 Nghị định
118/2015/NĐ-CP 12/11/2015 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software