Pháp điển Net - Xây dựng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Vấn đề pháp lý


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản sửa đổi bổ sung:  

 Thông tư Liên tịch
02/2010/TTLT-BTNMT... 08/01/2010 Bộ Tài nguyên và ...
Về việc hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền của Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software