Pháp điển Net - Xây dựng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Vấn đề pháp lý


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị sửa đổi bổ sung:  

 Thông tư
13/2005/TT-BXD 05/08/2005 Bộ Xây dựng
Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/07/2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software