Pháp điển Net - Xây dựng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Vấn đề pháp lý


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị sửa đổi bổ sung:  

 Nghị định
95/2005/NĐ-CP 15/07/2005 Chính phủ
Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng

  
 Nghị định
61/CP 05/07/1994 Chính phủ
Về mua bán và kinh doanh nhà ở

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software