Pháp điển Net - Xây dựng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Vấn đề pháp lý


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị sửa đổi bổ sung:  

 Thông tư
98/2002/TT-BTC 24/10/2002 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/07/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi khuyến khích đầu tư trong nước số 03/1998/QH10

  
 Thông tư
20/2002/TT-BTC 28/02/2002 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 71/2001/NĐ-CP ngày 05/10/2001 của Chính phủ về ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở để bán và cho thuê

  
 Thông tư
35/2001/TT-BTC 25/05/2001 Bộ Tài chính
Về hướng dẫn việc nộp tiền thuê đất, góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software