Pháp điển Net - Năm ban hành
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Năm ban hành


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị sửa đổi bổ sung:  

 Thông tư
15/2011/TT-BGDĐT 09/04/2011 Bộ Giáo dục và ...
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ban hành kèm theo quyết định số 62/2008/QĐ-GDĐT ngày 25/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

  
 Quyết định
62/2008/QĐ-BGDĐT 25/11/2008 Bộ Giáo dục và ...
Về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học

  
 Quyết định
36/2007/QĐ-BGDĐT 28/06/2007 Bộ Giáo dục và ...
Về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software