Pháp điển Net - Văn bản mới
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net ->  Văn bản mới


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị sửa đổi bổ sung:  

 Nghị định
136/2013/NĐ-CP 21/10/2013 Chính phủ
Về việc quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

  
 Nghị định
81/2012/NĐ-CP 08/10/2012 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội và Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

  
 Nghị định
28/2012/NĐ-CP 10/04/2012 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật

  
 Nghị định
06/2011/NĐ-CP 14/01/2011 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software