Pháp điển Net - Tài chính
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Vấn đề pháp lý


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị sửa đổi bổ sung:  

 Quyết định
50/2007/QĐ-NHNN 28/12/2007 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc ban hành mức thu phí dịch vụ thanh toán qua tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software