Pháp điển Net - Tài chính
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Vấn đề pháp lý


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản sửa đổi bổ sung:  

 Nghị định
43/VBHN-NHNN 14/07/2016 Ngân hàng Nhà nước ...
Hợp nhất Nghị định về thanh toán không dùng tiền mặt

  
 Nghị định
80/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software