Pháp điển Net - Tài chính
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Vấn đề pháp lý


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản sửa đổi bổ sung:  

 Quyết định
2326/QĐ-BTC 10/07/2007 Bộ Tài chính
Về việc đính chính Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/04/2007 của Bộ Tài chính

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software