Pháp điển Net - Tài chính
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Vấn đề pháp lý


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản sửa đổi bổ sung:  

 Thông tư
33/2014/TT-NHNN 20/11/2014 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc quy định một số trường hợp được thanh toán bằng tiền mặt của các tổ chức sử dụng vốn nhà nước

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software