Pháp điển Net - Tài chính
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Vấn đề pháp lý


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản sửa đổi bổ sung:  

 Thông tư
25/2014/TT-NHNN 15/09/2014 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc hướng dẫn thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh

  
 Thông tư
12/2014/TT-NHNN 31/03/2014 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc quy định về điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh

  
 Thông tư
22/2013/TT-NHNN 24/09/2013 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc hướng dẫn thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài và khoản phát hành trái phiếu quốc tế được Chính phủ bảo lãnh

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software