Pháp điển Net - Tài chính
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Vấn đề pháp lý


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản sửa đổi bổ sung:  

 Quyết định
13/VBHN-NHNN 21/05/2014 Ngân hàng Nhà nước ...
Hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy chế lưu ký giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước

  
 Quyết định
42/2006/QĐ-NHNN 28/08/2006 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế lưu ký giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 1022/2004/QĐ-NHNN ngày 17/08/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software