Pháp điển Net - Tài chính
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Vấn đề pháp lý


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản sửa đổi bổ sung:  

 Quyết định
1703/2004/QĐ-NHNN 28/12/2004 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 10/2003/TT-NHNN ngày 16/09/2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thi hành Nghị định số 174/1999/NĐ-CP ngày 09/12/1999 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng và Nghị định số 64/2003/NĐ-CP ngày 11/06/2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 174/1999/NĐ-CP

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software