Pháp điển Net - Tài chính
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Vấn đề pháp lý


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản sửa đổi bổ sung:  

 Thông tư
49/VBHN-NHNN 09/11/2016 Ngân hàng Nhà nước ...
Hợp nhất Thông tư hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán

  
 Thông tư
30/2016/TT-NHNN 14/10/2016 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc sửa đổi, bổ sung một số thông tư quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán và dịch vụ trung gian thanh toán

  
 Thông tư
41/VBHN-NHNN 12/07/2016 Ngân hàng Nhà nước ...
Hợp nhất Thông tư hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán

  
 Thông tư
20/2016/TT-NHNN 30/06/2016 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2012 quy định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động và Thông tư số 39/2014/TT-NHNN ngày 11/12/2014 hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software