Pháp điển Net - Thông tư
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Cấp hiệu lực


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản được hướng dẫn thi hành:  

 Nghị định
45/2017/NĐ-CP 21/04/2017 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân hàng nhà nước 03 năm

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software