Pháp điển Net - Thông tư
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Cấp hiệu lực


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản được hướng dẫn thi hành:  

 Quyết định
10/2016/QĐ-TTg 03/03/2016 Thủ tướng Chính phủ
Về việc thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biển

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software