Pháp điển Net - Nghị định
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Cấp hiệu lực


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản được hướng dẫn thi hành:  

 Luật
94/2015/QH13 25/11/2015 Quốc hội
Về việc thi hành tạm giữ, tạm giam

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software