Pháp điển Net - Hiến pháp
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Cấp hiệu lực


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản được hướng dẫn thi hành:  

 Nghị quyết
64/2013/QH13 28/11/2013 Quốc hội
Về việc quy định một số điểm thi hành Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software