Pháp điển Net - Xây dựng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Vấn đề pháp lý


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản được hướng dẫn thi hành:  

 Nghị định
117/2015/NĐ-CP 12/11/2015 Chính phủ
Về việc xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software