Pháp điển Net - 2001
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Năm ban hành


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản được hướng dẫn thi hành:  

 Quyết định
149/2001/QĐ-BTC 31/12/2001 Bộ Tài chính
Về việc ban hành và công bố bốn (04) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 1)

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software