Pháp điển Net - Văn bản mới
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net ->  Văn bản mới


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản được hướng dẫn thi hành:  

 Nghị định
61/2015/NĐ-CP 09/07/2015 Chính phủ
Về việc quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software