Pháp điển Net - Tài chính
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Vấn đề pháp lý


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản được hướng dẫn thi hành:  

 Nghị định
161/2006/NĐ-CP 28/12/2006 Chính phủ
Về việc quy định về thanh toán bằng tiền mặt

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software