Pháp điển Net - Tài chính
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Vấn đề pháp lý


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản được hướng dẫn thi hành:  

 Nghị định
101/2012/NĐ-CP 22/11/2012 Chính phủ
Về việc thanh toán không dùng tiền mặt

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software