Pháp điển Net - Tài chính
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Vấn đề pháp lý


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản được hướng dẫn thi hành:  

 Nghị định
01/2014/NĐ-CP 03/01/2014 Chính phủ
Về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software